អាវ

$10.15

In stock

ទំនិញបរទេស : ​​ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

Compare

20180813_154356_001.jpg

 

 

搜图片

20180813_154356_022.jpg

 

 

搜图片

20180813_154356_002.jpg

 

 

搜图片

20180813_154356_003.jpg

 

 

搜图片

20180813_154356_004.jpg

 

 

搜图片

20180813_154356_005.jpg

 

 

搜图片

20180813_154356_006.jpg

 

 

搜图片

20180813_154356_007.jpg

 

 

搜图片

 

 

搜图片

20180813_154356_009.jpg

20180813_154356_010.jpg
20180813_154356_011.jpg
20180813_154356_012.jpg
20180813_154356_013.jpg
20180813_154356_014.jpg
20180813_154356_015.jpg
20180813_154356_016.jpg
20180813_154356_017.jpg
20180813_154356_018.jpg
20180813_154356_019.jpg
20180813_154356_020.jpg
20180813_154356_021.jpg

 

Additional information

图案

 植物花卉 纯色 拼色

品牌

 other

面料

 涤纶

袖型

 常规

图案文化

 青春

成分含量

 96%及以上

年份季节

 2019年春季

衣长

 常规款

领型

 荷叶领

袖长

 长袖

通勤

 韩版

流行元素

 3D 印花 明线装饰 木耳 纽扣

风格

 通勤

服装版型

 宽松

ពណ៍​​​ (រូប)

, , , , ,

ទំហំ

, , , ,

Main Menu