អាវ

$12.50

In stock

ដឹកជញ្ចួនចន្លោះពី10-15ថ្ងៃ

Compare

尺码信息(单位cm)
尺码        衣长(CM)    袖长(CM)    胸围(CM)
均码          66          69          108-109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information

ពណ៍​​​ (រូប)

, , , , , , ,

ទំហំ

Main Menu