ថ្នាំសំអាតបំពង់ទយោទឹក

$6.09

In stock

ទំនិញបរទេស : ​​ដឹកជញ្ចូន​ចន្លោះពី​10-15ថ្ងៃ

In stock

Compare
SKU: 10645 Category:

 

 

Additional information

品牌

 魔法卫士

货号

 魔法卫士_管道疏通剂300g

香味

 其他

产品PH值

 PH>7

适用空间

 家用

物理形态

 粉状

是否量贩装

 否

Main Menu