សូមស្វាគមន៍ចំពោះទំព័រការការពារអ្នកទិញ (ជូ~លាង)

“ការធានាប្រាក់ត្រឡប់មកវិញរយៈពេល 7 ថ្ងៃ”

           អ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភទេពេលអ្នកទិញទំនិញតាម(ជូ~លាង)យើងធានាថាអ្នកនឹងទទួលទំនិញរបស់អ្នកឬយកលុយរបស់អ្នកមកវិញ។យើងផ្តល់ការការពារអ្នកទិញ“ ការធានាប្រាក់ត្រឡប់មកវិញរយៈពេល 7 ថ្ងៃ”

*ធានាសងប្រាក់វិញ

ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានផលិតផលរបស់អ្នកឬវាខុសគ្នានឹងការពិពណ៌នាយើងធានាសងប្រាក់សំណងពេញលេញរបស់អ្នកវិញ។

*នៅលើការធានាការដឹកជញ្ជូនពេលវេលា

យើងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបញ្ជូនទំនិញរបស់អ្នកឱ្យទាន់ពេលវេលា។ យើងធានាថាទំនិញ(ជួយកម្មង)របស់អ្នកនឹងមកដល់ក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍ក្នុងករណីដែលផលិតផលរបស់អ្នកមិនបានមកដល់ទាន់ពេលវេលាអ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំការសងប្រាក់វិញយើងនឹងពិនិត្យមើលសំណើរបស់អ្នកនិងសងប្រាក់វិញដល់អ្នកហើយ ដំណើរការនេះត្រូវចំណាយពេល ១-២ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ

Main Menu