គោលការណ៍ភាពឯកជននេះត្រូវបានចងក្រងឡើងដើម្បីបម្រើដល់អ្នកដែលមានការព្រួយបារម្ភព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់តាមអ៊ិនធឺណេត។

តើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីខ្លះដែលយើងប្រមូល?

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាព័ត៌មានដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោល។ យើងនឹងប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់របស់យើងនិងជួយយើងក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់យើងនិងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដែលអ្នកស្នើសុំ។ ប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងធ្វើការបញ្ជាទិញជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើងឬឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិ។

នៅពេលបញ្ជាទិញឬចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងអ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់ជូន:

-អាសយ​ដ្ឋាន​អ៊ី​ម៉េ​ល

-លេខទូរស័ព្ទ

-ឈ្មោះ​

– អាសយដ្ឋានគិតលុយនិងដឹកជញ្ជូន

រាល់មតិយោបល់ដែលអ្នកផ្តល់ជូនតាមរយៈ (ជូ~លាង)

ព័ត៌មានលំអិតនៃការចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងរួមមានទិន្នន័យទីតាំងនិងទិន្នន័យទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតនិងធនធានដែលអ្នកបានចូលមើល។

 

តើយើងប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នកដើម្បីអ្វី?

យើងប្រើព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ជូនយើងសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ដែលអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅពេលប្រមូលនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។ ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបានពីអ្នកអាចត្រូវបានប្រើតាមវិធីដូចខាងក្រោម៖

Main Menu